Alapszabály

NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY

Bevezetés

A Nyugat-Európában működő magyarnyelvű protestáns gyülekezetek elhatározták, hogy a lelkigondozói munka előmozdítása, az egymással való kapcsoltok fokozottabb ápolása és érdekeik képviselete céljából létrehoznak egy közös szervezetet.

Ez a szervezet a meglevő, vagy alakuló protestáns, református vagy evangélikus gyülekezetek, szövetségek, valamint a református és az evangélikus lelkigondozói közösségek önállóságát tiszteletben tartja.

1.§ Név

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége ( a továbbiakban: Szövetség) a Kárpát-medence országain kívül, Európában működő, magyar nyelvű, protestáns gyülekezetek önkéntes társulása, amely a svájci polgári jog szerinti egyesületként áll fenn. Székhelye a mindenkori elnök/vagy társelnök székhelye.

Neve a jogilag mértékadó német nyelvű alapszabály szerint:

BUND UNGARISCHER PROTESTANTISCHER KIRCHGEMEINDEN IN WESTEUROPA

Angolul:

Federation of Hungarian Protestant Congregations in Western Europe

2.§ Cél

A Szövetség minden egyházi vagy világi szervezettől független. Célkitűzései a következők:

 • a./    A magyar nyelvű istentiszteletek , lelkigondozás és az egyházi élet elősegítése a Kárpát-medence országain kívül, Európában működő protestáns gyülekezetekben.
 • b./    A gyülekezetek egymás közötti kapcsolatainak elősegítése.
 • c./    Tanácskozás a gyülekezeteket érintő kérdésekről.
 • d./    Kölcsönös tájékoztatás és teológiai továbbképzés.
 • e./    A felekezetek közötti együttműködés (ökumené) előmozdítása.
 • f./     Közös nyugat-európai munkaágak (pl. Ifjúsági Konferencia, sajtó ) támogatása.
 • g./    A taggyülekezetek érdekeinek – velük egyetértésben történő – képviselete a magyar és külföldi egyházak és világi szervezetek irányában.

3§ Tagság

Van rendes és rendkívüli tagság.

 • a./    Rendes tag lehet az a gyülekezet, amelyben a hívek magyar nyelven hallhatják Krisztus evangéliumát és a reformáció öröksége szerint részesülhetnek a keresztség és az úrvacsora szentségében. Amennyiben egy országban több magyar gyülekezet egy közös szervezetbe (szövetség, lelkigondozói szolgálat) tömörül, úgy ez a szervezet lehet a Szövetség tagja, amely saját taggyülekezeteit képviseli.
 • b./    Rendkívüli tag lehet az a személy, aki a Szövetség célkitűzéseivel egyetért és aki a magyar nyelvű lelkigondozás érdekében jelentős tevékenységet fejt ki. A Szövetség tagjaivá válnak azok a gyülekezetek, ill. gyülekezeti szövetségek(szolgálatok),amelyek annak célkitűzéseit elfogadják és meghatalmazott elöljáróik a belépési nyilatkozatot aláírják. Új tagok felvételéhez az elnökség javaslata és a közgyűlés határozata is szükséges.

4.§ A tagok joga és kötelessége

A tagok részt vesznek a Szövetség munkájában, egymást kölcsönösen támogatják és tevékenységükről a Szövetséget rendszeresen tájékoztatják. Vállalják, hogy a Szövetség működtetésére a közgyűlés által megállapított – évi tagdíjat ugyanazon év közgyűlése időpontjáig befizetik.

5.§ A Szövetség szervei

 • a./    Közgyűlés
 • b./    Választmány és elnöksége
 • c./    Ellenőrök

6.§ A közgyűlés

A Szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a gyülekezetek küldötteiből és az egyéni tagokból áll.

 • a./     Az egyes gyülekezetek 2 küldöttel,
 • b./     a több gyülekezetet magukba foglaló tagszervezetek 4 küldöttel képviseltetik magukat.
 • c./     Az egyéni tagok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen, de tisztségekre megválaszthatók.

A kiküldő gyülekezet vagy tagszervezet írásbeli meghatalmazást ad küldötteinek. A rendelkezésére álló szavazatokból egy küldöttre legfeljebb 2 szavazatot ruházhat.

7.§ A közgyűlés hatásköre és feladatai

 • a./    Megválasztja a választmány tagjait (7-9 személy) és póttagjait(2 személy) három évre, figyelembe véve azt, hogy a választmány tagjai közt megfelelő számban legyen lelkész és világi, ill. különböző protestáns felekezetű személy.
 • b./    Három évi időtartamra választ 2 ellenőrt.
 • c./    A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítására irányelveket dolgoz ki.
 • d./    Dönt a választmány évi jelentésének elfogadása, a zárszámadás jóváhagyása és a felmentés megadása felöl.
 • e./    Megbeszéli a gyülekezetek évi beszámolóit.
 • f./     Megállapítja az évi tagdíjat és elfogadja az évi költségvetést.
 • g./    Felügyeli a választmány és az ellenőrök tevékenységét.
 • h./    Dönt új tagok felvételéről.
 • i./     Módosíthatja az alapszabályt.

8.§ A közgyűlés ügyrendje

 • a./     A közgyűlést az elnökség évente egy alkalommal – ezenfelül a tagok egy ötödének kívánságára – hívja egybe.
 • b./     A tárgysorozatot tartalmazó meghívót legalább két hónappal a közgyűlés megtartása előtt kell a tagoknak kiküldeni.
 • c./     A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok többsége legalább egy-egy meghatalmazott küldöttel képviselteti magát.
 • d./     A közgyűlés határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A leadott szavazatok kétharmados többsége szükséges az alapszabály módosításához.

9.§ A Választmány

 • a./     A választmány a közgyűlést követően alakuló ülést tart. Saját kebeléből választja meg a Szövetség elnökét és társelnökét, oly módon, hogy egyikük lehetőleg evangélikus, másikuk református legyen. Saját kebeléből választ egy vagy két alelnököt, titkárt és meghatározza azok feladatkörét. Továbbá kijelöli a Szövetség ügyvitelének helyét.
 • b./     A választmány megbízhat további tisztségviselőket.
 • c./     A választmány évente legalább egyszer tart ülést A választmány ülésein annak minden tagja 1 szavazattal rendelkezik. Az ülést legalább 30 nappal korábban az elnökség hívja egybe; az határozatképes, ha a választmány tagjainak legalább fele megjelenik. Levelezés utján a választmányi tagok elé terjesztett javaslat elfogadásához a tagok kétharmadának hozzájárulása szükséges.
 • d./     A választmány feladata a Szövetség működésének irányitása a célok elérése érdekében és a közgyűlés határozatainak végrehajtása, valamint intézkedés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.

10.§ Az Elnökség

 • a./     Az elnök, a társelnök és a titkár alkotják a Szövetség három tagú elnökségét.
 • b./     Az elnökség feladata a közgyűlés és a Választmány üléseinek egybehívása. Képviseli a Szövetséget és gyakorolja az utalványozási jogot a választmány által meghatározott keretben. Elkészíti az évi jelentést a választmány tevékenységéről.
 • c./     A Szövetségre vonatkozó okiratokat és nyilatkozatokat a Szövetség nevében, előzetes egyeztetés után, az elnök, vagy a társelnök írja alá.

11.§ Az ellenőrök

A közgyűlés által megválasztott 2 ellenőr feladata a Szövetség pénzkezelésének és évi zárszámadásának felülvizsgálata és javaslattétel a választmány felmentése tárgyában.

12.§ A Szövetség gazdálkodása – Tagdíj

 • a./     A Szövetség kiadásait tagdíjból, adományokból és saját rendezvényei bevételéből fedezi. A Szövetség tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel.
 • b./     A tagdíj a Szövetség működéséhez szükséges költségekhez történő hozzájárulás, amelynek összegét a közgyűlés a gyülekezet, ill. a tagszervezet létszámának figyelembevételével állapítja meg.

13.§ Együttműködési szándék

A Szövetség együttműködésre törekszik a református, evangélikus és más protestáns szervezetekkel és egyházakkal, ill. ökumenikus testületekkel, és kész azok munkájában részt venni.

14.§ Átmeneti és zárórendelkezések

 • a./     Az alakuló közgyűlés egy évre “ideiglenes választmányt” jelöl ki, amelyiknek feladata a Szövetség első, rendes közgyűlésének előkészítése és annak egy éven belüli megtartásáig az ügyek ideiglenes vitele. Továbbá négytagú jelölőbizottságot választ, az első, rendes közgyűlésen megejtendő választások előkészítésére.
 • b./     Szövetség feloszlatásához és a feloszlatás után fennmaradó vagyon és irattár feletti rendelkezéshez a rendes tagok kétharmadának hozzájárulása szükséges.
 • c./     Jelen ALAPSZABÁLYT a 2000 október 12-én, a szlovákiai Komáromban tartott alakuló közgyűlés elfogadta és 2001 szeptember 3-án, a Ludwigsburgban tartott közgyűlés a gyülekezetek javaslatai alapján módosított szöveggel hatályba léptette.
Varga Pál lp.Gémes Pál lp.Jaskó Irén
elnöktárselnöktitkár       
 • d./      A NYEMPGYSZ 2020. szeptember 11-én, a svájci Männedorfban tartott közgyűlése elfogadta az 1§, 9§ a/, 10§ c/és 11§ pontok módosítását
Molnár Veress Pál lp.Karvansky Mónika lp.Jaskó Irén
elnöktárselnöktitkár       

A Szövetség Alapszabálya PDF formátumban innen letölthető.